خسته شدم آخه !!!!

شما ها خجالت نميکشين ؟

واقعا که !!!

پر رويی هم حدی داره !!!

/ 2 نظر / 8 بازدید
hajar

هيچی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ای ول!

ma.....

هنوز که تو ناراحتي!!