يه روز خوب

خوب به رفت و آمد نفسم نگاه کن

التماس چشمهايم را ببين

سردی دستانم را حس کن

لرزش بازوانم را لمس کن

خوب به صدايم گوش بده ..

حالا

         برو

                بدون من

       

 

                        عزيزم  تولدت مبارک ....

 

مريم اينجا نوشته :(هیچکس لیاقت اشکهای تو رو نداره و کسی که چنین ارزشی داره تو رو به گریه نمی اندازه...) « مارکز »

 

  • برای روز ميلاد تن خود من آشفته رو تنها نذاری .
  • برای ديدن باغ نگاهت ميون پيکر شبها نذاری
  • همه تنهايی ها با من رفيقن منو در حسرت عشقت نذاری
  • برای روز ميلاد تن خود منو دور از دل و ديدت نذاری
  • دلم دلتنگه و مهرت رو می خواد  دلم رو در پی غمها نذاری
  • ميام تنها توی قلبت ميشينم  من و قلبت رو جايی جا نذاری
  • عزيزم جشن ميلادت مبارک منو اون سوی جشن دل نذاری ....

 

/ 7 نظر / 9 بازدید
Andalib

هزارمرتبه گفتم بدام عشق مرو/توحرف من نشنيدي ورفتي اي غدار/ /بگفتمت كه زخوبان طمع مداروفا/كسي نديده وفا زين گروه ناپايدار/ /نگفتمت ز خم زلف دلبران بگريز/كه زغير زهر نيايدزنيش عقرب ومار/ /نگفتمت كه زمي لعل دلبران بگذر/كه آن شراب نيرزد باين صداع خمار/ /نگفتمت خوردن خون دو چشم خونريزش/ازآنكه مست بعادت همي بود خونخوار/ /نگفتمت كه ترا سروقامتش آخر/ز سركشي بنشايد به سايهءديوار/ نگفتمت رخ خوبان اگر چه رشك كل است/كسي نچيده ازاين گلستان گلي بيخار/ چوپند من نشنيدي و مبتلا گشتي /زجور يارچراميكني چنين زينهار/ تو خود قبول جفا كرده اي بكش اكنون/كه قاضي ازپس اقرارنشنود انكار/ چو عندليب بدردغمش بسوزو بساز/كه اب رفته نيايد بجوي باز/

مریم

سلام؛ دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی ارزد/به می بفروش دلق ما کزین بهتر نمی ارزد... من هم امیدوارم تولدش مبارک باشه....چه غمی تو نوشته هاته ..حتی تو نوشته هات از یه روز خوب...عشق واسه اینه که خورشید رو تو دلت بیدار کنه ..چرا داره دلتو می کشه؟؟ شاید من اشتباه می کنم....امیدوارم اشتباه کنم....مواظب دلت باش...تا بعد

مریم

راستی حورا جان..اين عندليب چی ميگه واسه خودش؟؟؟ نسوزيا...اين حرفا يعنی چی آخه؟؟؟..مواظب خودت باش...تا بعد

حميد

سلام من شايد حالا ديگه اينجا غريبه باشم چون خيلي وقت اينجا ننوشتم به هر حال از كساني كه نسبت به من لطف دارند ممنونم